Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-47

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-47

Dit item is verlopen op 04-01-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor Verhogen dak               
Locatie  Prickart 6 te 6351 AG Bocholtz
Verzenddatum 11 november 2016
Dossiernummer 70503
Voor  verhogen dak                                 
Locatie Prickart 8 te 6351 AG Bocholtz
Verzenddatum 11 november 2016
Dossiernummer 70523
Voor verhogen dak 
Locatie Irmstraat76 te 6369 VB Simpelveld
Verzenddatum 14 november 2016
Dossiernummer 68576
Voor  vergroten inhoud bijgebouw                    
Locatie De Baan 36 te 6351 BL Bocholtz
Verzenddatum 14 november 2016
Dossiernummer 70157

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.