Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-46

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-46

Dit item is verlopen op 26-12-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor Afkoppelen buffer A        
Locatie

Huls ongenummerd Simpelveld

Verzenddatum 03-11-2016
Dossiernummer 71481

Voor Afkoppelen buffer B                  
Locatie St.Remigiusstraat ongenummerd Simpelveld
Verzenddatum 03-11-0216
Dossiernummer 71491

Voor          Afkoppelen buffer C
Locatie Bosschenhuizerweg ongenummerd Simpelveld
Verzenddatum 03-11-2016
Dossiernummer 71496       

          
Voor  Afkoppelen buffer D                            
Locatie Stampstraat ongenummerd Simpelveld
Verzenddatum 03-11-2016
Dossiernummer 71500

Voor Afkoppelen buffer E                    
Locatie Bosschenhuizerweg ongenummerd Simpelveld
Verzenddatum 03-11-2016
Dossiernummer 71507

Voor Het realiseren van een inrit            
Locatie Begoniastraat 1  6351 BW Bocholtz
Verzenddatum 04-11-2016
Dossiernummer 69391

Voor Legalisatie splitsen woning              
Locatie Vlengendaal 36a 6351 HD
Verzenddatum 08-11-2016
Dossiernummer 68080

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.