Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 45

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 45

Dit item is verlopen op 13-12-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor:  wijzigen voorgevel
Locatie: Pleistraat 4-6, 6369 AJ Simpelveld
Verzenddatum : 30 oktober 2017
Dossiernummer: 82997
Voor: verbreden inrit
Locatie:  Jacobusstraat 1, 6351 LD Bocholtz
Verzenddatum: 31 oktober 2017
Dossiernummer: 83811
Voor: vervangen dak
Locatie: Steenberg 52, 6351 AT Bocholtz
Verzenddatum:   31 oktober 2017
Dossiernummer: 83165

 De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.