Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -44

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -44

Dit item is verlopen op 04-11-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend

• Voor :  het realiseren van een pedicuresalon
Locatie :  Lazaristenstraat 26, 6351 ME Bocholtz
Verzenddatum :  19 oktober 2020
Dossiernummer :  139062 

• Voor :  het plaatsen van 4 palen t.b.v. camerabewaking bij het zonnepanelenpark
 Locatie :  Preutersweg ongenummerd, kadastraal bekend N – 229 te Bocholtz 
Verzenddatum :  20 oktober 2020
Dossiernummer :  136977

• Voor :  het wijzigen van de voorgevel 
Locatie :  Van Werschstraat 2, 6369 CL Simpelveld  
Verzenddatum :  20 oktober 2020
Dossiernummer :  136977

• Voor :  het vervangen van een balkon 
Locatie :  Quelle 22, 6351 AW Bocholz
Verzenddatum : 16 oktober 2020
Dossiernummer :  139868

• Voor :  het plaatsen van één wegkruis 
Locatie :  Bocholtzerweg ongenummerd, kadastraal bekend C – 2303 te Simpelveld 
Verzenddatum :  22 oktober 2020
Dossiernummer :  138587

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.