Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -43

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -43

Dit item is verlopen op 28-10-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor :  gewijzigde omgevingsvergunning renovatie woning en herinrichting tuin onder intrekking van de op 10 juli 2020 verleende omgevingsvergunning met kenmerk 131464
Locatie :  Gillissenstraat 10, 6369 ER Simpelveld
Verzenddatum :  9 oktober 2020
Dossiernummer :  140659

• Voor :  plaatsen airco-unit 
Locatie :  Loretostraat 9, 6369 SZ Simpelveld
Verzenddatum :  9 oktober 2020
Dossiernummer :  139154

• Voor :  plaatsen twee airco-units 
 Locatie :  Narcissenstraat 25, 6351 BP Bocholtz
Verzenddatum :  9 oktober 2020
Dossiernummer :  140080

• Voor :  realiseren boerderijwinkel 
Locatie :  Tienbaan 3, 6351 AH Bocholtz
Verzenddatum :  14 oktober 2020
Dossiernummer :  137787

• Voor :  intrekken aanvraag 
Locatie :  Tienbaan 3, 6351 AH Bocholtz
Verzenddatum :  14 oktober 2020
Dossiernummer :  140248

• Voor :  plaatsen airco-unit 
Locatie :  Zaunbrechersstraat 24, 6369 EG Simpelveld
Verzenddatum :  14 oktober 2020
ossiernummer :  136240

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.