Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-43

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-43

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

•   Voor        : Plaatsen dakkapel voorzijde
    Locatie        : Huls 40, 6369 EW Simpelveld
    Verzenddatum    : 17-10-2017
    Dossiernummer    : 83160

•   Voor        : Plaatsen erfafscheiding
    Locatie        : Jacobusstraat 26, 6351 LG Bocholtz
    Verzenddatum    : 17-10-2017
    Dossiernummer    : 84042

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.