Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-41

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-41

Dit item is verlopen op 20-11-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor : Kappen drie Fraxinus excelsior
  Locatie : Bosschenhuizerweg ongen. Simpelveld
  Verzenddatum : 02-10-2018
  Dossiernummer : 101652

• Voor : Kappen van een acer campestre
  Locatie : hoek St. Remigiusstraat-St. Georgestraat ter hoogte van 
  St. Georgestraat 1, Simpelveld
  Verzenddatum : 04-10-2018
  Dossiernummer : 100541

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  

Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
  Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.