Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -3

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -3

Dit item is verlopen op 27-01-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor :  het aanpassen van de gevel en oprichten sleuf- en andere silo’s en het plaatsen van een erfafscheiding 
Locatie:  Waalbroek 3, (achterzijde loods ter hoogte van Bocholtzerweg 18) Verzenddatum :  11 januari 2021
Dossiernummer :  138641

• Voor :  één kunstwerk, (“Romeinse vaas” van 3 meter hoog op een  constructieve paal van 4,88 meter hoog)
 Locatie :  Rijksweg N281 ter hoogte van het viaduct aan de Bocholtzerweg  ongenummerd te Simpelveld, kadastraal bekend als gemeente Simpelveld, sectie M, nummer 566 te Simpelveld
Verzenddatum :  8 januari 2021
Dossiernummer :  142981

• Voor :  plaatsing airco-unit aan zijgevel woning
 Locatie :  Overhuizerstraat 31, 6351 BE Bocholtz
Verzenddatum :  12 januari 2021
Dossiernummer :  145451

• Voor :  legalisatie airco-unit aan zijgevel woning
Locatie :  Groeneboord 7, 6351 EC Bocholtz
Verzenddatum :  13 januari 2021
Dossiernummer :  145752

• Voor :  legalisatie airco-unit aan zijgevel woning
Locatie :  Bouwerweg 14, 6369 GB Simpelveld
Verzenddatum :  13 januari 2021
Dossiernummer :  143491

• Voor :  plaatsing twee airco-units aan achtergevel woning
Locatie :  Overhuizerstraat 1, 6351 BE Bocholtz 
Verzenddatum :  13 januari 2021
Dossiernummer :  145474

• Voor :  uitbreiden woning aan achterzijde en slopen van berging
Locatie :  Panneslagerstraat 5A, 6369 AR Simpelveld
Verzenddatum :  13 januari 2021
Dossiernummer :  142796

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.