Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 3

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 3

Dit item is verlopen op 24-02-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor   kappen van een Betula Pendula
Locatie   Clara Feystraat te Simpelveld ter hoogte van huisnr. 27
Verzenddatum 10 januari 2017
Dossiernummer  73685
Voor    bedrijfsmatige activiteiten aan huis
Locatie Billenhovenstraat 30, 6351 LV Bocholtz
Verzenddatum    9 januari 2017
Dossiernummer  70771
Voor  realiseren dakterras
Locatie Houbiersstraat 33, 6369 CB Simpelveld
Verzenddatum 10 januari 2017
Dossiernummer  68523
Voor   vergroten balkon en realiseren overkapping
Locatie  Lerschenstraat 11 te 6369 BZ Simpelveld
Verzenddatum  12 januari 2017
Dossiernummer  65742

Rectificatie i.v.m. foutief dossiernummer:

Voor    

3D-belettering op boeiboord
Locatie    Biesweg 1 6351 HN Bocholtz
Verzenddatum  3 januari 2017
Dossiernummer 74235

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.