Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -35

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -35

Dit item is verlopen op 04-09-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor : het realiseren van een winkel met twee appartementen
  Locatie : Kloosterstraat 31a (winkel), 31b en 31c (appartementen) te Simpelveld                                              
  Verzenddatum : 19-8-2019 
  Dossiernummer : 110651

•  Voor : het realiseren van een woonhuis
   Locatie : De Pomerio 10 te Bocholtz
   Verzenddatum : 22-08-2019
   Dossiernummer : 118690

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.