Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 34

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 34

Dit item is verlopen op 25-08-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

 • Voor                       :  kappen 1 Fraxinus excelsior en 1 Quercus robur
 • Locatie                   :  Aretsbosweg ongen. (groenstrook naast tennishal) Bocholtz
 • Verzenddatum       :  27 juli 2020
 • Dossiernummer     :  135028

 • Voor                       :  het verbouwen van het pand en het gewijzigd gebruik van de begane grond
 • Locatie                   :  Kloosterstraat 10, 6369 AD Simpelveld
 • Verzenddatum       :  30 juli 2020
 • Dossiernummer     :  132560

 • Voor                       :  het gewijzigd gebruik van vijf vakantie appartementen voor permanent bewoning (legalisatie), de verbouw van één agrarische stal en de sloop van één agrarische stal               
 • Locatie                   :  Molsberg 54 t/m 54e, 6369 GP Simpelveld
 • Verzenddatum       :  31 juli 2020
 • Dossiernummer     :  131825

 • Voor                       :  het plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie)                  
 • Locatie                   :  Jacobusstraat 26, 6351 LC  Bocholtz
 • Verzenddatum       :  31 juli 2020
 • Dossiernummer     :  134736

 • Voor                       : het verbouwen van de woning Dr. Nolensstraat 10a en het café Dr.Nolensstraat 12
 • Locatie                   : Dr. Nolensstraat 10a en 12 te Bocholtz
 • Verzenddatum       : 17 juli 2020
 • Dossiernummer    : 128690

 • Voor                       :  kappen van een Robinia pseudoacacia
 • Locatie                   :  Seringenstraat ongenummerd te Bocholtz
 • Verzenddatum       :  4 augustus 2020
 • Dossiernummer     :  135149

 • Voor                       :  het tijdelijk herschikken en gebruiken van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen
 • Locatie                   :  Baneheide 33, 6353 AK Baneheide
 • Verzenddatum       :  7 augustus 2020
 • Dossiernummer     :  135571

 • Voor                       :  het plaatsen van een airco- unit                  
 • Locatie                   :  Anselmusstraat 1, 6369 SX Simpelveld
 • Verzenddatum       :  12 augustus 2020
 • Dossiernummer     :  136895

 • Voor                       :  het plaatsen van een airco- unit                  
 • Locatie                   :  Molsberg 20, 6369 GN Simpelveld
 • Verzenddatum       :  12 augustus 2020
 • Dossiernummer     :  137330

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.