Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

Dit item is verlopen op 24-09-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor: kappen 19 bomen
Locatie: Schoolstraat 40, 6351 EJ Bocholtz
Verzenddatum: 22 juli 2019
Dossiernummer: 116602
Voor: realiseren afvoerpijp langs zijgevel
Locatie: Min. Ruijsstraat 14a, 6351 CK Bocholtz
Verzenddatum: 30 juli 2019
Dossiernummer: 118427
Voor: kappen Fraxinus excelsior
Locatie: Akerveldweg ongenummerd Simpelveld
Verzenddatum: 30 juli 2019
Dossiernummer: 117796
Voor: plaatsen wegkruis
Locatie: Kruising Rouwkoulerweg – Helweg te Bocholtz
Verzenddatum: 30 juli 2019
Dossiernummer: 117822
Voor: kappen Alnus glutinosa
Locatie: Dr. Ottenstraat ongenummerd Simpelveld
Verzenddatum: 1 augustus 2019
Dossiernummer: 118154
Voor: het tijdelijk wijzigen van het gebruik van het pand ten behoeve van reguliere bewoning. Het betreft 5 wooneenheden voor een periode van maximaal 2 jaar om verloedering te voorkomen
Locatie: Schoolstraat 30, 6351 EJ Bocholtz
Verzenddatum: 5 augustus 2019
Dossiernummer: 116483

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.