Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

Dit item is verlopen op 20-09-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor bedrijf aan huis (trimsalon)
Locatie Clara Feystraat 14, 6369 CJ Simpelveld
Verzenddatum 26 juli 2017
Dossiernummer 81374
Voor legalisatie van een reeds grotendeels geplaatste erfafscheiding (metalen toegangspoorten inclusief gemetselde penanten)
Locatie Rodeput 12, 6369 SP Simpelveld
Verzenddatum 3 augustus 2017
Dossiernummer 82276
Voor vernieuwen van de dakbedekking met isolatie van de woning
Locatie Oranjeplein 10, 6369 VD Simpelveld
Verzenddatum 8 augustus 2017
Dossiernummer 82427
Rectificatie in verband met foutieve postcode
Voor renoveren stal
Locatie Molsberg 79, 6369 GM Simpelveld
Verzenddatum 13 juli 2017
Dossiernummer 80461 / 80452

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.