Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

Dit item is verlopen op 16-09-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor aanpassen voorgevel
Locatie Dr. Poelsplein 25, 6369 AT Simpelveld
Verzenddatum 22 juli 2016
Dossiernummer 66488
Voor legaliseren dakkapel / realiseren erfafscheiding, poort en garage
Locatie Bongaarderweg 1, 6351 CX Bocholtz
Verzenddatum 26 juli 2016
Dossiernummer 64042
Voor interne verbouwing en wijziging kleurstelling gevel
Locatie Pleistraat3, 6369 AJ Simpelveld
Datum ontvangst 29 juli 2016
Dossiernummer 62260
Voor legaliseren aanbouw
Locatie St. Nicolaasstraat 9, 6369 XM Simpelveld
Verzenddatum 3 augustus 2016
Dossiernummer 66089
Voor onderhoud kozijnen, gevel en dak
Locatie Stationstraat 20-22, 6369 VJ Simpelveld
Verzenddatum 4 augustus 2016
Dossiernummer 67619

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.