Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

Dit item is verlopen op 18-09-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor: bedrijfsmatige activiteit aan huis, te weten een pedicure schoonheidssalon
Locatie: Irenehof 6 te 6351 AZ Bocholtz
Verzenddatum: 21 juli 2015
Dossiernummer: 50420

Voor: uitbreiden winkel
Locatie: Kloosterstraat 29/31 6369 AA Simpelveld
Verzenddatum: 22 juli 2015
Dossiernummer: 21995

Voor: het kappen van twee wilgen
Locatie: Wijnstraat 21 6369 GJ Simpelveld
Verzenddatum: 29 juli 2015
Dossiernummer: 48963

Voor: realiseren garage en tuinafscheiding
Locatie: Vincentiusstraat 1 6351 LE Bocholtz
Verzenddatum: 3 augustus 2015
Dossiernummer: 46924

Voor: kappen wilde kers
Locatie: Bouwensstraat 10 6369 BG Simpelveld
Verzenddatum: 6 augustus 2015
Dossiernummer: 49829

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.