Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -2

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -2

Dit item is verlopen op 15-01-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor :  het plaatsen van een garage bij een bestaand woonhuis
  Locatie :  Heiweg 183, 6351 HT Bocholtz
  Verzenddatum :  16 december 2019
  Dossiernummer :  123473

• Voor :  Legalisatie kappen Fraxinus excelsior
  Locatie :  Baneheiderweg ongen. nabij huisnr. 62 Bocholtz
  Verzenddatum :  17 december 2019
  Dossiernummer :  123578

• Voor :  Plaatsen 5 IBA informatieborden 
  locatie :  Diverse locaties gemeente Simpelveld
  locatie 1, Stationstraat ter hoogte van het stationgebouw
  locatie 2, Stationstraat ter hoogte ingang parkleerplaats ZLSM
  locatie 3, hoek St. Remigiusstraat – Hulsveldweg ter hoogte van de picknickplaats
  locatie 4, Wilhelminastraat 17 “Romeinse expositie Bocholtz
  locatie 5, Bocholtzerweg ter plaatse van het viaduct
  Verzenddatum :  18 december 2019
  Dossiernummer :  125066

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.