Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

Dit item is verlopen op 19-02-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor het kappen van een 8-tal bomen
Locatie Raffelsbergweg 6, 6369 XV Simpelveld
Verzenddatum 4 januari 2016
Dossiernummer 57912
Voor realiseren dakkapel
Locatie Steenberg 83, 6351 AR Bocholtz
Verzenddatum 7 januari 2016
Dossiernummer 55311
Voor vervangen bestaande woning door nieuwe woning
Locatie Panneslagerstraat 1, 6369 AR Simpelveld
Verzenddatum 6 januari 2016
Dossiernummer 54782

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg in Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.