Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 27

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 27

Dit item is verlopen op 04-08-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor: het kappen van een tillia tomentosa (zilverlinde)
Locatie: de achterzijde van de tuin Jacobusstraat 44, 6351 LC Bocholtz
Verzenddatum: 21-6-2018
Dossiernummer: 98285
Voor: het kappen van een wilde kers
Locatie: Rouwkoulerweg 1, 6351 HH Bocholtz
Verzenddatum: 22-6-2018
Dossiernummer: 97668
Voor: het realiseren van een woonhuis
Locatie: Oude Molsbergerweg 14, 6369 GR Simpelveld
Verzenddatum:  22-6-2018
Dossiernummer: 87856

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.