Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-27

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-27

Dit item is verlopen op 15-08-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor bouwen garage                            
Locatie     Groeneweg 40, 6351 JK Bocholtz
Verzenddatum 28 juni 2017
Dossiernummer 78948
Voor aanleg erfverharding en aanplanting                         
Locatie     Baneheide 28, 6353 AL Baneheide
Verzenddatum 28 juni 2017
Dossiernummer 76822
Voor kappen drie bomen                                  
Locatie     Rodeput ongen. te Simpelveld (nabij kapel)
Verzenddatum 29 juni 2017
Dossiernummer 82142

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.