Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -26

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -26

Dit item is verlopen op 01-07-2020.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor :  plaatsen twee warmtepomp – units en het vervangen van de luchtbehandelingskast op het dak van de “Brede school”
Locatie :  Scheelenstraat 100, 6369 VZ Simpelveld
Verzenddatum :  9 juni 2020
Dossiernummer :  130733

• Voor :  ophogen gronden t.b.v. gronddekking bestaande gasleiding
Locatie :  Waalbroekerweg ongenummerd kadastraal bekend sectie M, nummers 173, 175 en 183 te Simpelveld
Verzenddatum :  9 juni 2020
Dossiernummer :  131332

• Voor :  het plaatsen van 2 airco-units ter plaatse van de achtergevel bij een  bestaand woonhuis
Locatie :  Schiffelderstraat 14, 6369 TK Simpelveld
Verzenddatum :  10 juni 2020
Dossiernummer :  134207

• Voor :  het plaatsen van deels gerealiseerde dakkapellen bij een bestaand woonhuis
Locatie :  Vlengendaal 35, 6351 HB Bocholtz
Verzenddatum :  10 juni 2020
Dossiernummer :  134641

• Voor : verbouwen van de woning en het bouwen van een garage 
 Locatie : Neerhagerbos 2, 6351 JJ Bocholtz 
Verzenddatum : 12 juni 2020
Dossiernummer : 127458

• Voor : plaatsen dakkapel bij de voorgevel van de woning 
Locatie : Kromstraat 1, 6369 GG Simpelveld 
Verzenddatum : 16 juni 2020
Dossiernummer : 128673

• Voor : uitbreiding agrarisch bedrijfsgebouw
Locatie : Rodeputserveldweg 1, 6369 SG Simpelveld 
Verzenddatum : 16 juni 2020
Dossiernummer : 126416

• Voor : plaatsen van een airco-unit zijgevel woonhuis 
Locatie : Beatrixstraat 30, 6351 GE Bocholtz 
Verzenddatum : 17 juni 2020
Dossiernummer : 134169

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.