Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 25

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 25

Dit item is verlopen op 28-07-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor plaatsen reclame aan de voorgevel
Locatie Kloosterstraat 16, 6369 AD Simpelveld
Verzenddatum 10 juni 2016
Dossiernummer 62281
Voor kappen Fraxinus Excelsior
Locatie Pulsterstraat, Simpelveld
Verzenddatum 15 juni 2016
Dossiernummer 63330
Voor inritconstructie
Locatie Groeneboord 49, 6351 EC Bocholtz
Verzenddatum 15 juni 2016
Dossiernummer 63281
Voor gevelrenovatie van de woningen
Locatie Diddenstraat 1 t/m 40, 6369 CR en 6369 CS Simpelveld
Verzenddatum 15 juni 2016
Dossiernummer 65255

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.