Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -24

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -24

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor : het vernieuwen van de entree inclusief de vliesgevel van het  trappenhuis van de flat
  Locatie : Kommerstraat 1 t/m 47, 6351 ER Bocholtz
  Verzenddatum : 28 mei 2019
 Dossiernummer : 111345

• Voor : het vernieuwen van het dak van een agrarische stal      
  Locatie : Bosschenhuizen 3, 6369 BK Simpelveld
  Verzenddatum : 28 mei 2019
  Dossiernummer : 114144

• Voor : het bouwen van een luifel   
   Locatie : Molsberg 18, 6369 GN Simpelveld
  Verzenddatum : 28 mei 2019
  Dossiernummer : 114339

• Voor : het wijzigen van reclame bij het bestaande, onbemande tankstation
  Locatie : Nijswillerweg 3, 6351 JS Bocholtz
  Verzenddatum : 4 juni 2019
  Dossiernummer : 111625

• Voor : voor de realisatie van een bedrijfswoning, tijdelijke bewoning van een bedrijfsruimte en een uitweg 
  Locatie : Tienbaan 3, 6351 AH Bocholtz
  Verzenddatum : 6 juni 2019
  Dossiernummer : 104546

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.