Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-18

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-18

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

 Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor : uitbreiden woning
  Locatie : Kloosterstraat 17, 6369 AA Simpelveld
  Verzenddatum : 09-01-2019
  Dossiernummer : 99887

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant.
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.