Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 16

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 16

Dit item is verlopen op 24-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor: het bouwen van een weegbrug en het tijdelijk plaatsen van een opslagsilo en kantoorunit
Locatie: Bocholtzerweg 18, 6369 TG Simpelveld en Waalbroek 3, 6369 TE Simpelveld
Verzenddatum: 5 april 2018
Dossiernummer: 91314
Voor:  het gebruiken van een stal voor stalling van tractoren, agrarische machines en werktuigen, voorraden, caravans en campers
Locatie: Molsberg 79, 6369 GM Simpelveld
 Verzenddatum: 5 april 2018
Dossiernummer: 90366
Voor: plaatsen damwand in achtertuin
Locatie: St. Remigiusstraat 12, 6369 EM Simpelveld
Verzenddatum: 6 april 2018
Dossiernummer: 91577
Voor: legalisatie erfafscheiding
Locatie: St. Remigiusstraat 47, 6369 EL Simpelveld
Verzenddatum: 10 april 2018
Dossiernummer: 91415
Voor:   legalisatie voor het tijdelijk plaatsen en het tijdelijk gebruik van de woonunit
Locatie:  Wijnstraat 11, 6369 GJ Simpelveld
Verzenddatum: 11 april 2018
Dossiernummer: 90362

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.