Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-16

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-16

Dit item is verlopen op 30-05-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor realiseren van een inrit                                     
Locatie Kerkeveld 22, 6351 LA Bocholtz
Verzenddatum 6 april 2017
Dossiernummer 74955
Voor  Kappen 16 bomen in groenstrook                                               
Locatie Aretsbosweg 11, 6351 JN Simpelveld
Verzenddatum 10 april 2017
Dossiernnummer 76855
Voor Kappen Tillia cordatat                           
Locatie Neerhagerbos 5, 6351 JJ Bocholtz
Verzenddatum 11 april 2017
Dossiernummer 76858
Voor realiseren bedrijf aan huis                                     
Locatie Zonnebloemstraat 7, 6351 BX Bocholtz
Verzenddatum 13 april 2017
Dossiernummer 77412
Voor legaliseren van uitbreiding woonhuis                                         
Locatie St. Nicolaasstraat 33, 6369 XM Simpelveld
Verzenddatum 5 april 2017
Dossiernummer 74613

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.