Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 15

Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 15

Dit item is verlopen op 15-04-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor                       :  Realiseren kapsalon aan huis

 Locatie                   :  Heiweg 68, 6351 HW Bocholtz

 Verzenddatum       :  27 maart 2020

 Dossiernummer     :  128648

Voor                       :  Kappen vijf bomen

Locatie                   :  De Pomerio ongenummerd (naast nr. 29)  Bocholtz

Verzenddatum       :  31 maart 2020

Dossiernummer     :  129301

Voor                       :  Plaatsen kunstwerk t.b.v. Archeo Route Limburg

Locatie                   :  Lange Graaf ong. (ter hoogte van nr. 7) Simpelveld

Verzenddatum       :  30 maart 2020

Dossiernummer     :  129613

Voor                       :  Plaatsen informatiezuil

Locatie                   :  Huls ong. (voormalig kerkgebouw) Simpelveld

Verzenddatum       :  1 april 2020

Dossiernummer     :  129820

Voor                       :  Plaatsen informatiebord

Locatie                   :  Oranjeplein ongenummerd (t.p.v. oorlogsmonument) Simpelveld

Verzenddatum       :  2 april 2020

Dossiernummer     :  130412

Voor                       : Kappen Fraxinus excelsior

Locatie                   : Aretsweg ongenummerd (bij hondenver.) Bocholtz

Verzenddatum       : 2 april 2020

Dossiernummer     : 128011

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.