Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -12

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -12

Dit item is verlopen op 30-03-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor :  verbouwen van de woning en het wijzigen van het gebruik op de begane grond.
Locatie :  Minister Ruijsstraat 34, 6351 CK te Bocholtz
Verzenddatum :  12 maart 2021
Dossiernummer :  143287

• Voor :  de wijzing ten opzichte van de eerder verleende vergunning (legalisatie), zaaknummer 125643 voor het realiseren van een bedrijfsloods bij een bestaand agrarisch bedrijf.
Locatie :  Groeneweg 58, 6351 JL te Bocholtz
Verzenddatum :  12 maart 2021
Dossiernummer :  145081

• Voor :  het realiseren van een uitweg / inrit gelegen bij de woning
Locatie :  Houbiersstraat 20, 6369 CC te Simpelveld
Verzenddatum :  11 maart 2021
Dossiernummer :  146190

• Voor :  het plaatsen van zonnepanelen (omgevingsvergunningvrij), vergroten van een dakkapel en de legalisatie van een airco-unit
Locatie :  Vliexstraat 22, 6369 HH te Simpelveld
Verzenddatum :  12 maart 2021
Dossiernummer :  145450

• Voor :  Legalisatie en plaatsing airco-units
Locatie :  Leliestraat 7, 6351 BN te Bocholtz
Verzenddatum :  12 maart 2021
Dossiernummer :  147239

• Voor :  Uitbreiding werkplaats Zuid-Limburgse Stoommaatschappij
Locatie :  Vroenkuilerweg 2, 6369 WB te Simpelveld
Verzenddatum :  16 maart 2021
Dossiernummer :  146627

• Voor :  Kappen van een Acer pseudoplatanus
Locatie :  Kloosterstraat 66 6369 AE Simpelveld
Verzenddatum :  17 maart 2021
Dossiernummer :  146864

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling