Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -11

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -11

Dit item is verlopen op 23-03-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor :  Plaatsing 3 airco-units aan zijgevel
Locatie                   :  De Slag 27, 6351 GW te Bocholtz
Verzenddatum       :  11 maart 2021
Dossiernummer    :  145969

Voor:  Uitbreiding woonhuis
Locatie:  Pastoor Neujeanstraat 13,  6351 GK te Bocholtz
Verzenddatum       :  11 maart 2021
Dossiernummer    :  147434

Voor:  Plaatsen tijdelijke woon-unit
Locatie:  Broek 17, 6351 AB te Bocholtz
Verzenddatum  :  11 maart 2021

Dossiernummer    :  146829
Voor :  Plaatsen hekwerk en poort
Locatie:  Vlengendaal 51 6351 HB te  Bocholtz
Verzenddatum:  11 maart 2021
Dossiernummer    :  147180

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

.