Kampeer ontheffing Week-30

Kampeer ontheffing Week-30

Dit item is verlopen op 10-08-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat er een tijdelijke kampeerontheffing is verleend aan:

ZLSM. De kampeerontheffing is verleend voor het VOBULA kamp dat plaats vindt in de periode 25 juli 2015 tot en met 8 augustus 2015 op het terrein van de ZLSM. (stationsstraat 22 te Simpelveld). De ontheffing is verleend op 9 juli 2015.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.