Inzameling huishoudelijk restafval

Inzameling huishoudelijk restafval

Dit item is verlopen op 20-09-2017.

Inspraak wijziging Afvalstoffenverordening frequentie van inzameling restafval

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10.26 van de Wet milieubeheer bekend dat de gemeente Simpelveld voornemens is om in het voorjaar 2018 de inzameling van huishoudelijk restafval in de laagbouw (adressen met minicontainers voor restafval) te wijzigen van 1 keer per 2 weken naar 1 keer per 4 weken. Op grond van de Afvalstoffenverordening kan de gemeenteraad uit oogpunt van doelmatig beheer afwijken van de 2-wekelijkse inzamelplicht van rest en gft-afval bij huishoudens. De inzameling van restafval bij de hoogbouw (via ondergrondse verzamelcontainers) blijft onveranderd. 

Zienswijze indienen 
Een ieder kan vanaf dinsdag 12 september 2017 tot dinsdag 23 oktober 2017 inspraak hebben op het voornemen tot wijziging van de inzamelingfrequentie. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, ter attentie van de afdeling Dienstverlening, Postbus 21000, 6369 ZG te Simpelveld onder vermelding van "beleidsvoornemen inzameling restafval".
Indien u van de mogelijkheid gebruik wenst te maken om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, kunt u contact opnemen met de heer H. Pruppers (tel.nr. 14045) voor het maken van een afspraak. De ingekomen reacties zullen worden opgenomen in een inspraaknota en worden meegenomen in het voorstel naar de gemeenteraad. 
Het besluit van burgemeester en wethouders ligt vanaf 12 september 2017 tot dinsdag 23 oktober 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Simpelveld gedurende de openingstijden.