Inzameling huishoudelijk restafval week-41

Inzameling huishoudelijk restafval week-41

Dit item is verlopen op 18-10-2017.

Inspraak wijziging Afvalstoffenverordening frequentie van inzameling restafval 

In week 37 heeft het college van burgemeester en wethouders van Simpel¬veld op grond van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10.26 van de Wet milieubeheer bekend gemaakt dat de gemeente Simpelveld voornemens is om in het voorjaar 2018 de inzameling van huishoudelijk restafval in de laagbouw (adressen met minicontainers voor restafval) te wijzigen van 1 keer per 2 weken naar 1 keer per 4 weken. Op grond van de Afvalstoffenverordening kan de gemeenteraad uit oogpunt van doelmatig beheer afwijken van de 2-wekelijkse inzamel¬plicht van rest en gft-afval bij huishoudens. De inzameling van restafval bij de hoogbouw (via ondergrondse verzamelcontainers) blijft onveranderd. In de raadscommissievergadering van 3 oktober jongstleden is verzocht om dit nogmaals onder de aandacht te brengen van de burgers van de gemeente Simpelveld.

Zienswijze indienen 
Een ieder kan tot dinsdag 23 oktober 2017 inspraak hebben op het voornemen tot wijziging van de inzamelingfrequentie. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Simpel¬veld, ter attentie van de afdeling Dienstverlening, Postbus 21000, 6369 ZG te Simpelveld onder vermelding van "beleidsvoornemen inzameling restafval". 

Indien u van de mogelijkheid gebruik wenst te maken om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, kunt u contact opnemen met de heer H. Pruppers (tel.nr. 14045) voor het maken van een afspraak. De ingekomen reacties zullen worden opgenomen in een inspraaknota en worden meegenomen in het voorstel naar de gemeenteraad. 
Het besluit van burgemeester en wethouders ligt tot dinsdag 23 oktober 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Simpelveld gedurende de openingstijden.