Inzage vastgestelde bestemmingplan "kernen gemeente Simpelveld Week-18

Inzage vastgestelde bestemmingplan "kernen gemeente Simpelveld Week-18

Dit item is verlopen op 11-06-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kernen gemeente Simpelveld’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Wat regelt het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan geeft de actuele regels voor alle percelen binnen de twee kernen Bocholtz en Simpelveld. Het plangebied betreft globaal de twee kernen Simpelveld en Bocholtz.

Gewijzigd vastgesteld
De wijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nota van Zienswijzen’ behorende bij het vastgestelde bestemmingsplan.

Wat is de procedure van het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan ‘Kernen Gemeente Simpelveld’ ligt ter inzage vanaf woensdag 29 april tot en met dinsdag 9 juni 2015. 

U kunt het bestemmingsplan inzien op het kantoor van de gemeente aan de Markt 1 te Simpelveld. Dit kan tijdens de openingstijden:
- maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur
- woensdagmiddag van 13.30-19.00 uur.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal bekijken via een link op de gemeentelijke website. Via de gemeentelijke startpagina kunt u op ‘bestemmingsplannen’ klikken, waarna u op de link ‘Bestemmingsplan Kernen gemeente Simpelveld’ kunt klikken.

U kunt ook rechtstreeks terecht op de webpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan in het zoekvenster zoeken op gemeente en op uw adres.

Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan?
Als u het niet eens bent met het vastgestelde bestemmingsplan, kunt u een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan in de hierboven genoemde 6 weken. Het beroep kan worden ingesteld door:

  • Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • Degenen die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen
  • Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak  van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

 Indien beroep wordt ingediend, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het beroepschrift, als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.
Ga voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht naar
http://raadvanstate.nl/onze_werkwijze/bestuursrechtspraak, of per telefoonnummer 070 - 426 44 26.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 10 juni 2015. Ook als beroep is ingesteld. Als iemand beroep heeft ingesteld kan diegene verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State. In dat geval treedt het bestemmingplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente telefoonnummer 14 045.