Inzage vastgesteld bestemmingsplan oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd week -18

Inzage vastgesteld bestemmingsplan oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd week -18

Dit item is verlopen op 15-06-2016.


Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 21 april 2016 het bestemmingsplan ‘Oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd’ heeft vastgesteld en ter inzage ligt. 

Wat regelt het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan geeft de regels voor drie bouwpercelen gelegen aan de Oude Molsbergerweg. Het betreft huisnummer 10 en de twee naastgelegen nu nog onbebouwde bouwkavels tussen huisnummer 10 en 18. De drie percelen worden herverkaveld waardoor een betere en logischere stedenbouwkundige structuur bestaat. Op de drie percelen worden drie vrijstaande huizen ontwikkeld. 

Wat is de procedure van het bestemmingsplan?
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd’ ligt ter inzage vanaf woensdag 4 mei tot en met dinsdag 14 juni 2016. 

U kunt het bestemmingsplan inzien op het kantoor van de gemeente aan de Markt 1 te Simpelveld. Dit kan tijdens de openingstijden:
- maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur
- woensdagmiddag van 13.30-19.00 uur.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal bekijken via een link op de gemeentelijke website. Via de gemeentelijke startpagina kunt u op ‘bestemmingsplannen’ klikken, waarna u op de link ‘Oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd’ kunt klikken.

U kunt ook rechtstreeks terecht op de webpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan in het zoekvenster zoeken op gemeente en op de naam van het bestemmingsplan.

Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan?
Als u het niet eens bent met het vastgestelde bestemmingsplan, kunt u een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen gedurende in de hierboven genoemde 6 weken. Het beroep kan worden ingesteld door:
•    Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
•    Degenen die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

Het beroepschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en gedagtekend worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan ‘Oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd’ gemeente Simpelveld. 

Indien beroep wordt ingediend, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). 

Voor zowel het beroepschrift, als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 
Ga voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht naar 
http://raadvanstate.nl/onzewerkwijze/bestuursrechtspraak,of per telefoonnummer 070 - 426 44 26.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 15 juni 2015. Ook als beroep is ingesteld. 
Als iemand beroep heeft ingesteld kan diegene verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het bestemmingplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Heeft u nog vragen?
Hebt u vragen over het plan, dan kunt u een afspraak maken via 14 045.