Inzage ontwerp Structuurvisie wonen Zuid Limburg - week 2

Inzage ontwerp Structuurvisie wonen Zuid Limburg - week 2

Dit item is verlopen op 17-02-2016.

De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. In dit kader maakt het college van gemeente Simpelveld bekend dat de Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg ter inzage ligt. 

Inhoud

De Structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van Wonen in de regio Zuid-Limburg voor de komende 10 jaar. Voor het gemeentebestuur is de Structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige  bestemmingsplannen en het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De Ontwerp Structuurvisie is tot stand gekomen op basis van breed ambtelijk en bestuurlijk overleg binnen de regio Zuid-Limburg. Daarnaast zijn Zuid-Limburg brede informatie sessies georganiseerd voor raadsleden, het maatschappelijke middenveld en andere stakeholders.

Procedure

De Ontwerp Structuurvisie ligt ter inzage van  woensdag 6 januari tot en met dinsdag 16 februari 2016. U kunt de Ontwerp Structuurvisie inzien in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld. Dit kan tijdens de openingstijden:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur
  • woensdagmiddag van 13.30-19.00 uur.

U kunt de visie ook digitaal raadplegen op de gemeentelijke website www.simpelveld.nl

Indienen inspraakreacties

Gedurende de genoemde termijn kan door iedereen een inspraakreactie worden ingediend.

U kunt uw schriftelijke inspraakreactie richten aan:

College van burgemeester en wethouders

t.a.v.: afdeling Leefomgeving

o.v.v. zaak 45463

Postbus 21000

6369 ZG Simpelveld

U moet de brief vóór het einde van de inzagetermijn inbrengen, dan wel per post bezorgen. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u tijdens de inzagetermijn een afspraak maken via 14045.

Informatieavond

Op donderdag 21 januari 2016 van 18.00 tot 20.00 is er voor belangstellenden een informatieavond bij Hof van Gaia, Brughofweg 25 (poort 3) in Kerkrade. Daar wordt een korte presentatie gegeven over het doel, de inhoud, de wijze van totstandkoming en de vervolgprocedure van de structuurvisie. Iedere belangstellende is welkom. Tijdens deze informatieavond kunnen geen inspraakreacties worden ingediend.

Vervolg

Na de ter inzage periode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de inspraakreacties. De gemeenteraad zal worden gevraagd, met inachtneming van de ingediende reacties de Structuurvisie  vast te stellen. De vastgestelde Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg wordt via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl bekend gemaakt. De Structuurvisie is voor de inwoners niet direct bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de raadsvaststelling. Gezien het gebied waarop de Structuurvisie ziet, Zuid-Limburg, is het doel een uniforme visie geldend voor alle Zuid-Limburgse gemeenten.