Intrekken verkeersbesluit blauwe zone Pleistraat (2 parkeervakken) - week 30

Intrekken verkeersbesluit blauwe zone Pleistraat (2 parkeervakken) - week 30

Dit item is verlopen op 03-09-2014.

In de Pleistraat, aan de zijde van Woningstichting Simpelveld, is voor de ingang van de Woningstichting een parkeerhaven waar vier auto’s kunnen parkeren. De Woningstichting heeft een verzoek ingediend voor een blauwe zone voor haar bezoekers die, in de dagsituatie, vaak moeten zoeken naar een vrije parkeerplaats. Het verzoek van de woningstichting gaat over een tweetal parkeervakken direct gelegen voor de ingang van de woningstichting. 

Op 30 april 2014 heeft de gemeente Simpelveld een verkeersbesluit genomen om een blauwe zone in te richten geldend van ‘maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur’ voor twee parkeervakken in de Pleistraat direct voor de ingang van de Woningstichting Simpelveld met een maximale parkeerduur van 1 uur.
Vanwege drie ontvangen bezwaren met plausibele redenen van directe bewoners hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

* Het intrekken van het verkeersbesluit d.d. 30 april 2014 (met Staatscourant nummer stcrt-2014-12092) voor het instellen van een blauwe zone voor twee bestaande parkeervakken in de Pleistraat in Simpelveld.

Dit betekent dat de huidige situatie gehandhaafd blijft.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 23 juli 2014 gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.