Intrekken omgevingsvergunning - week 34

Intrekken omgevingsvergunning - week 34

Dit item is verlopen op 22-09-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij op verzoek van de aanvrager in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben ingetrokken:

Voor verhogen van het dak van de woning
Locatie Deus 8, 6369 GA Simpelveld
Verzenddatum 10 augustus 2016
Dossiernummer 51812

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.