Inspraak concept beleidsnota archeologie: "erfgoed is identiteit.Beleidsnota archeologie Gemeente Simpelveld Week- 12

Inspraak concept beleidsnota archeologie: "erfgoed is identiteit.Beleidsnota archeologie Gemeente Simpelveld Week- 12

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de concept beleidsnota archeologie "Erfgoed is identiteit. Beleidsnota archeologie gemeente Simpelveld" vanaf 19 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage ligt voor inspraakreacties. In deze concept beleidsnota wordt het beleid ten aanzien van de omgang met het archeologisch bodemarchief voor de komende jaren vastgelegd.

Het archeologisch beleid van gemeente Simpelveld heeft tot doel haar archeologisch erfgoed te beschermen, beleefbaar te maken en te ontsluiten als bron van het ’gemeenschappelijke geheugen’ en als middel voor wetenschappelijke studie, zonder meer maatschappelijke lasten in het leven te roepen dan strikt noodzakelijk.
Naast het beleidsmatige aspect wil gemeente Simpelveld ook de economie versterken door het potentieel van de archeologie te gebruiken. Cultureel erfgoed en toerisme zijn nauw met elkaar verbonden. Cultureel erfgoed is een waardevolle faciliteit voor zowel bewoners van, als bezoekers aan een gebied. Het cultureel erfgoed vormt vaak de bepalende factor in de regionale of lokale identiteit. Vanuit economisch perspectief kan cultureel erfgoed beschouwd worden als kapitaalgoed met een potentieel hoge economische waarde.

De concept beleidsnota archeologie ligt gedurende de bovengenoemde periode ter inzage bij de Infobalie in het gemeentehuis van gemeente Simpelveld. De concept beleidsnota archeologie kan tevens digitaal worden ingezien via https://www.officielebekendmakingen.nl/resultaten?q=&pubs=Gemeenteblad&org=Simpelveld

Indienen inspraakreactie
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een inspraakreactie omtrent de concept beleidsnota archeologie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, ter attentie van de afdeling Dienstverlening, Postbus 21000, 6369 ZG te Simpelveld onder vermelding van concept beleidsnota archeologie.

Wenst u liever mondeling een inspraakreactie in te dienen, dan dient u hiertoe binnen de bovengenoemde termijn een afspraak te maken via het klantcontactcentrum van de afdeling Dienstverlening, tel. 045-544 8383.