Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

Dit item is verlopen op 06-11-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld  maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen: 

Voor: voor het restaureren en herinrichten van de monumentale Hoeve St. Nicolaas (zaaknummer 79582).
Locatie: perceel kadastraal bekend als gemeente Simpelveld, sectie D, nummers 3059, 2939 en 1918 plaatselijk bekend als het adres Bulkemstraat 1 - 3
Datum besluit: 25 oktober 2018
Zaaknummer: 79582

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Simpelveld, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit tijdens de periode van terinzagelegging, schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 AH Simpelveld onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om voor 12 december 2018 contact op te nemen met de heer R.J.M. Baggen dan wel diens plaatsvervanger, telefoon 045-5448383