Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

Dit item is verlopen op 26-05-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor realiseren carport                                            
Locatie Pater Damiaanstraat 18, 6369 SV Simpelveld
Verzenddatum 21 maart 2017
Dossiernummer 75594
Voor  het kappen van een  Aesculus Hippocastanum                                 
Locatie Reinert 11, 6351 HK Bocholtz
Verzenddatum 22 maart 2017
Dossiernummer 76270

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg in Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van een verzoek moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.