GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2016’, GEMEENTE SIMPELVELD

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2016’, GEMEENTE SIMPELVELD

Dit item is verlopen op 01-12-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat de raad van de gemeente Simpelveld op 22 september 2016 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016‘ met de daarbij behorende bijlagen, de ‘nota van zienswijzen’ en ‘nota van ambtshalve wijzigingen’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ is gewijzigd vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken en bijlagen.

Wat regelt het vastgestelde bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ geeft de regels voor alle percelen binnen het grondgebied van de gemeente Simpelveld inclusief de buurtschappen en exclusief de kernen Simpelveld en Bocholtz. Het beschermen van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden, in combinatie met het opnieuw vastleggen van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van bestaande (agrarische)bedrijven en woningen staat voorop. Hierbij zijn de geldende regelingen geactualiseerd naar de nu geldende maatstaven. Er is daarbij gestreefd om de regelingen voldoende flexibiliteit mee te geven, zodat ook op toekomstige ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Daarnaast zijn 2 concrete ontwikkelingen in het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ meegenomen (bouwkavel Tienbaan ongenummerd / uitbreiden bouwkavel Tienbaan 1 en het aanpassen door uitruil bouwblok Wijnstraat 11 / Wijnstraat 2b).

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is als onderdeel van het bestemmingsplan een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. Dit vanwege de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor agrarische bedrijven. De planMER-procedure is doorlopen om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de plan- en besluitvormingsprocedure.

Wijzigingen bij vaststelling

De wijzigingen in het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen in de ‘nota van zienswijzen’ en ‘nota van ambtshalve wijzigingen’ behorende bij het raadsvoorstel en het raadsbesluit van 22 september 2016.

Wat is de verdere procedure van het bestemmingsplan?

Met ingang van woensdag 23 november 2016 ligt het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan inclusief bijbehorend raadsvoorstel en besluit, gedurende zes weken,
tot en met dinsdag 3 januari 2017 ter inzage.

U kunt het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan inzien op het kantoor van de gemeente aan de Markt 1 te Simpelveld. Dit kan tijdens de openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur
woensdagmiddag van 13.30 – 19.00 uur.

Let op: mocht u het bestemmingsplan analoog in het gemeentehuis willen raadplegen, of indien u nog vragen heeft, dan dient u rekening te houden met het feit dat het gemeentehuis tussen kerstmis en nieuwjaar (week 52) gesloten is.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal bekijken via een link op de gemeentelijke website. Via de gemeentelijke startpagina kunt u op ‘bestemmingsplannen ‘klikken’, waarna u op de link ‘Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ kunt klikken.

U kunt ook terecht op de webpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft als identificatienummer NL.IMRO.0965.BPLBG01Buitengb-VA01. Daarnaast kunt u in het zoekvenster zoeken op gemeente en op uw adres.

Beroep

Gedurende de inzageperiode kan beroep worden ingesteld tegen het besluit van de raad door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben kenbaar gemaakt ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan, dan wel door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen die de raad in het plan bij de vaststelling heeft aangebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en daarmee ook het bestemmingsplan, treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om een voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Zowel voor het instellen van beroep als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente Simpelveld, afdeling Leefomgeving, telefoonnummer 14045.