Evenementenvergunningen - week 43

Evenementenvergunningen - week 43

Dit item is verlopen op 04-12-2014.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Overdekte Kerstmarkt. Het evenement vindt plaats op 7 december 2014 van 10.00 uur tot 17.00 uur in café ‘De Kroon’ te Simpelveld.

• Sint Maartensoptocht. De tocht wordt gehouden op 7 november 2014 van 18.00 uur tot 23.00 uur. De route is als volgt: Dr. Nolensstraat – Heiweg – kerkeveld – Dautzenbergstraat – Billenhovenstraat – eindpunt veldje Billenhovenstraat. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de tocht  in goede orde te regelen.

De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.