Evenementenvergunningen - week 24

Evenementenvergunningen - week 24

Dit item is verlopen op 15-07-2014.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• Zomermarkt. Het evenement vindt plaats op zondag 29 juni 2014 in de volgende Straten in Bocholtz: Wilhelminastraat, Kerkstraat, Pastoor Neujeanstraat en Dr. Nolensstraat. Tijdens het evenement zijn deze straten afgesloten voor verkeer en zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn.

De stukken liggen vanaf 2 juni 2014 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.