Evenementenvergunningen - week 22

Evenementenvergunningen - week 22

Dit item is verlopen op 16-07-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

aan het bestuur van de vereniging ‘Sv Simpelveld’ (KvK 40187605) een evenementen-vergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van het jubileumfeest ‘100 jaar SV Simpelveld’ van donderdag 30 mei 2019 te 19.00 uur tot en met zondag 2 juni 2019 te 23.00 uur.

Daarnaast is ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek op een afstand van 25 meter van het evenement tussen 13.00 uur en 19.00 uur tot maximaal 80 dB(A), tussen 19.00 uur en 23.00 uur  tot maximaal 75 dB(A) en tussen 23.00 uur en 1.30 uur tot maximaal 70 dB(A). Verder is ontheffing verleend voor het schenken van zwak alcoholische drank op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW).

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld.

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van indiener;
  • de dagtekening;
  • de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.