Evenementenvergunning Week - 42

Evenementenvergunning Week - 42

Dit item is verlopen op 23-10-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

het houden van het Buuttereednergala “Laachentere ut joar oes” op zondag 29 december 2019 van 13:30 uur tot 19:30 uur in de Harmoniezaal, gelegen aan de Dr. Nolensstraat 5A  te Bocholtz, gemeente Simpelveld en;
- tevens voor een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank op grond  van artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) gedurende de tijden dat het evenement voor publiek toegankelijk is.
- voor het houden van de intocht van Sint Nicolaas in Bocholtz op zondag 17 november 2019 van 14:00 uur tot 15:00 uur;
- voor het houden van een optocht t.b.v. de Intocht Sint Nicolaas Bocholtz (art. 2.18 lid 2C APV) op zondag 17 november 2019 tussen 14:00 uur en 15:00 uur op de    volgende route: Tulpenstraat, Margrietstraat, Herver en de Doctor Nolensstraat;
- een ontheffing ex. artikel 4:5 Apv voor de duur van het evenement (aldus tussen 14:00 uur     en 15:00 uur) voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek, waarvoor      geldt dat op een afstand van 25 meter van het evenement de geluidbelasting niet meer dan 80 dB(A) mag bedragen tussen 14:00 uur en 15:00 uur;
- het houden van een bijeenkomst in de Harmoniezaal in Bocholtz op zondag 17 november       2019 tussen 14:15 uur en uiterlijk 16:30 uur.

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • ​uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.