Evenementenvergunning Week - 41

Evenementenvergunning Week - 41

Dit item is verlopen op 16-10-2019.


De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

het houden van de ‘Sjpassoavend WDZ’ op vrijdag 15 november 2019 van 20:00 uur tot zaterdag 16 november 2019 om 01:00 uur, op het adres Neerhagerbos 5 te Bocholtz, gemeente Simpelveld.

- Dat tevens voor de duur van het evenement (aldus tussen 20:00 uur en 01:00 uur) ontheffing ex. artikel 4:5 Apv is verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek en;
- een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) en;
- een ontheffing van de schenktijden op basis van artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet.

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.