Evenementenvergunning Week - 3

Evenementenvergunning Week - 3

Dit item is verlopen op 22-01-2020.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

• het houden van het evenement ‘Cyclo en ATB Cross Toma Cup’ op zondag 19 januari 2020 van 09:00 tot 18:00 uur rondom de velden bij Sportclub ’25 en Neerhagerbos;
• een ontheffing artikel 4:5 Apv om gebruik te mogen maken van een geluidsinstallatie en/of levende muziek tijdens het evenement;
• een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet;
• een ontheffing van artikel 10, lid 1 Wegenverkeerswet 1994 op het verbod voor het houden van een wedstrijd onder voertuigen op de weg.

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.