Evenementenvergunning Week - 35

Evenementenvergunning Week - 35

Dit item is verlopen op 04-09-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

het houden van het evenement ‘Zommertref’ op zondag 1 september 2019 van 11:00 uur tot 17:00 uur in de Wilhelminastraat en Dr. Nolensstraat te Bocholtz, gemeente Simpelveld;

- dat tevens voor de duur van het evenement (aldus tussen 11:00 uur en 17:00 uur) ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek, waarvoor geldt dat op een afstand van 25 meter van het evenement tussen 07:30 uur en 19.00 uur maximaal 80 dB(A) mag worden geproduceerd;

- dat tevens een standplaatsvergunning wordt verleend door burgemeester en wethouders van Simpelveld voor de verkoop van etenswaren gedurende het evenement;

- dat burgemeester en wethouders besluiten om de volgende verkeersmaatregelen toe te passen: Op 1 september 2019 worden vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur de Wilhelminastraat en de Dr. Nolensstraat afgesloten voor verkeer, behalve voetgangers en een parkeerverbod ingesteld in de Dr. Nolensstraat en voor een deel van de Wilhelminastraat en de Pastoor Neujeanstraat.

- De burgemeester van Simpelveld verleent ontheffing van het bepaalde in artikel 3 lid 1, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 3, van de Zondagswet, ter uitvoering van het bepaalde in de artikel 3, artikel 4, 1e lid en 3e lid Zondagswet, om ontheffing te verlenen op 1 september 2019 van 7:30 uur tot 19:00 uur om geluid te produceren dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
 

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.