Evenementenvergunning Week - 28

Evenementenvergunning Week - 28

Dit item is verlopen op 02-09-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

•    Straatfeest 2015 van Straatvereniging ’t Pannes. Het evenement vindt plaats op zaterdag 4 juli 2015 op de locatie Panneslagerstraat nr. 12 t/m 36. Tijdens het evenement zal de Panneslagerstraat plaatselijk afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. 
•    Romeins Festival Sempervivetum 2015. Het evenement vindt plaats op 18 en 19 juli 2015 in het park de Bongerd aan de Zandberg in Bocholtz. Tijdens het evenement zal de Zandberg en Steenberg afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.
•    Adventsmarkt van de Kon. Philharmonie Bocholtz. Het evenement vindt plaats op zondag 22 november 2015 in de Harmoniezaal Bocholtz, Dr. Nolenstraat 5a, 6351 GL Bocholtz.

De stukken liggen vanaf  29 juni 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.