Evenementenvergunning Week - 25

Evenementenvergunning Week - 25

Dit item is verlopen op 25-06-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 
•    Buurtbarbecue ‘Um de Baan’ Het evenement vindt plaats op zaterdag 4 juli van 18.00 – 23.00 uur, op de locatie De Baan in 6361BK Bocholtz. Tijdens het evenement zal de Baan vanaf huisnummer 31 afgesloten worden voor alle verkeer.

•    Tentfeest Sportclub ’25. Het evenement vindt plaats van vrijdag 18 juni tot en met 22 juni 2015, op de parkeerplaats aan de Aretsbosweg in Bocholtzerheide. Tijdens het evenement zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. 

De stukken liggen vanaf 15 juni 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.