Evenementenvergunning Week - 12

Evenementenvergunning Week - 12

Dit item is verlopen op 29-03-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend: 

  •  ‘Kino’s Rocknight’ op 23 maart 2019 van 19.30 uur tot 1.00 uur in de ‘Wilhelminazaal’, gelegen aan de Dr. Nolenstraat 9 A (6351 GL) te Bocholtz.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. 

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:
1. naam en adres van indiener;
2. de dagtekening;
3. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.